EUs mattilsyn: Plantevernmiddel bidrar til å ta knekken på biene

Ein ny studie frå EUs mattilsyn stadfestar at nikotinliknande plantevernmiddel truar ei rekke bieartar.

EU-organet kom fram til den same konklusjonen for fem år sidan, men då vart studien avvist som lite truverdig av selskap som produserer dei aktuelle plantevernmidla.

Onsdag la EUs mattilsyn (EFSA) fram ein ny studie som stadfestar at dei fleste plantevernmiddel av denne typen utgjer ein risiko for ville bier og honningbier.

- Alt i alt har vi fått stadfesta at dei utgjer ein risiko mot dei tre typane bier vi har vurdert, seier EFSA-ekspert José Tarazona.

Dei tre bieartene er humler, einsame bier og honningbier.

Såkalla neonikotinoider er blitt knytt til ein kraftig nedgang i talet på bier verda over, noko som har ført til alvorleg bekymring for matproduksjonen i framtida ettersom bier spelar ei viktig rolle i pollineringa av mange typar vekstar.

EFSAs studie omfattar tre typar neonikotinoider: klothianidin, imidakloprid og thiamethoxam. Etter funna i 2013 har EU innført kraftige restriksjonar på desse.

EFSAs siste funn skal no oversendast EU-kommisjonen og EU-landa, som skal avgjere om det skal innførast endå strengare restriksjonar på bruken av dei aktuelle plantevernmidla.

Plantevernmidla blir produsert av blant anna Bayer og Syngenta. For fem år sidan avviste dei EFSAs funn fordi dei meinte at dei var dårleg underbygde.

(©NPK)

Bier vert trua av sprøytemiddel, ifølgje EUs mattilsyn. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix