Flaumskadar kan bli redusert ved bruk av reguleringsmagasin

Ved å bruke eksisterande kraftmagasin aktivt for å halde att vatn kan samfunnet spare store summar på flaumskadar. Det viser ein ny rapport frå Energi Norge.

Studien er utført i Telemark og konkluderer med at berre i dette eine fylket kan innsparingane liggje på over 100 millionar kroner årleg for flaumskadar ein kunne ha unngått ved aktiv bruk av vassdragsreguleringar.

«Den kapitaliserte verdien av flaumskadar ein kunne ha unngått langs Telemarksvassdrag er derfor 2-3 milliardar kroner. Dette er mange gonger større enn alle middel sett av årleg frå NVE for alle nye flaumsikringstiltak i heile landet», heiter det blant anna i rapporten.

Ifølgje Energi Norge er dette første gong det blir lagt fram ein rapport som viser kor store skader den regulerte vasskrafta sparer oss for.

Rapporten slår også fast at kommunar, fylkeskommunar og ikkje minst innbyggjarar er lite kjent med dei store verdiane som reguleringsmagasin har for vern av flaumutsette areal. Energi Norge, som har 275 medlemsbedrifter som produserer, frakter og sel straum og varme, meiner at moglegheita for å hindre flaumskadar på denne måten må bli bygd ut i enda større grad enn no.

Noreg har blitt ramma av flaum med samfunnskostnader som stig over 1 milliard kroner nesten kvart einaste år sidan 2011. I 2017 betalte forsikringsselskapa ut 874,5 millionar kroner i erstatning etter naturskadar. Over halvparten var forårsaka av flaum. Forsikringsutbetalingar etter flaumskadar er tredobla sidan 2010.

NVEs flaumanalyse for våren viser at det er størst sannsyn for stor vårflaum i Sør-Noreg i år.

Studien er utført på oppdrag frå Energi Norge av konsulentfirmaet Multiconsult.

(©NPK)

Berre i Telemark kan innsparingane utgjere over 100 millionar kroner. Biletet viser Nordsjø Ferieland i Akkerhaugen i Telemark etter ein flaum i 2015.
Arkivfoto: Cornelius Poppe / NTB scanpix