Framleis fleire menn enn kvinner i Noreg

I dag er det over 41.000 fleire menn enn kvinner i Noreg. Forklaringa på mannsdominansen er innvandring og høgare levealder for menn.

Delen kvinner i befolkninga har ikkje vore så låg sidan Statistisk sentralbyrå (SSB) begynte å telje befolkninga i 1769.

- Tidlegare har kvinnene alltid vore i fleirtal, men sidan 2010 har Noreg hatt eit mannsoverskot. I befolkningsframskrivingane som går fram til 2100, er det forventa at menn framleis kjem til å vere i fleirtal i 80 år til, seier seniorrådgjevar i seksjon for befolkningsstatistikk i SSB Anders Falnes-Dalheim.

Mannsdominansen kjem hovudsakleg av at det sidan 2006 har innvandra langt fleire menn enn kvinner. Dei siste tolv åra er det komme 42.000 fleire menn enn kvinner til Noreg.

- I tillegg vil det alltid vere slik at det blir fødd fleire gutar enn jenter. I snitt blir det i dag fødd 106 gutar per 100 jenter, seier Falnes-Dalheim.

Mannsoverskotet kjem også av at levealderen for menn aukar meir enn for kvinner. For 30 år sidan var forskjellen på 6,8 år, mens den i fjor var nede i 3,4 år. Men kvinner lever framleis lenger enn menn, og frå 67 år er kvinnene i fleirtal.

Oslo og Vestfold er dei einaste fylka i Noreg med kvinneoverskot. Størst relativt mannsoverskot har Finnmark, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Troms.

Blant dei 422 kommunane hadde 368 mannsoverskot, og 52 kommunar kvinneoverskot. Mannsoverskotet aukar i takt med kor lite sentral kommunen er.

(©NPK)

Oslo har framleis eit lite overskot av kvinner i befolkninga. Det same har Vestfold.
Illustrasjonsfoto: Thomas Brun / NTB scanpix