Utdanningsreform i Forsvaret uroar 

KrF og Senterpartiet er urolege for følgjene av utdanningsreforma som er på gang i Forsvaret. No krev dei at regjeringa legg fram ei eiga sak for Stortinget.

- Dette er ei omlegging som forsvarssjefen åtvara mot å gjera no. Utdanningsreforma inneber omfattande endringar for Forsvaret, og bør gjevast ei grundig behandling i Stortinget, seier KrF-leiar Knut Arild Hareide.

Saman med leiar i Senterpartiet Trygve Slagsvold Vedum fremja han onsdag eit representantforslag som tek til orde for at regjeringa legg fram reforma som ei eiga sak som deretter blir behandla på Stortinget.

- Vi kan ikkje risikera at vi i etterkant står att med eit svekt norsk forsvar på grunn av unødvendig hastverk i dag, seier han.

Åtvarar

Hareide og Vedum er urolege for konsekvensane av utdanningsreforma.

- Leiarane i Forsvaret kan vera under eit enormt press og skal ta vanskelege avgjerder i svært krevjande situasjonar. Når offiserar og befal får kortare og dårlegare utdanning, vil dette også svekkja opplæringa av dei vernepliktige, hevdar Sp-leiaren.

Vedum er spesielt kritisk til det han meiner er ei svekking av den praksisbaserte leiarutdanninga i Forsvaret.

- Befalsutdanninga skal ikkje lenger liggja hos kvar våpengrein, men sentraliserast, kortast ned og flyttast inn i eit klasserom. På same måten er det urovekkjande at offiserane til Forsvaret no nærmast berre skal takast rett ut av vidaregåande skule, i staden for at ein sikrar ei brei rekruttering med mange erfarne soldatar, seier han.

- Nødvendig

Når personellstrukturen blir endra blir det også nødvendig å endra utdanningssystemet, seier forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.

Han viser til at det difor blir to utdanningsløp, eitt for offiserar og eitt for spesialistbefal. Offiserane skal heretter hovudsakleg rekrutterast direkte frå vidaregåande skule og førstegongstenesta.

- Samla sett vil offiserskorpset få ei tyngre akademisk utdanning enn spesialistane, men vi vil halda fram å kombinera all teori med praktiske arenaer, seier han.

Utdanningsløpet for befalet blir endra til å bli erfaringsbasert med utgangspunkt i førstegongstenesta og etterfølgjande teneste som spesialist, ifølgje forsvarssjefen.

- Dei fleste befalselevane vil difor vera erfarne soldatar som har vore tilsette som spesialistar i fleire år. Dette vil gje Forsvaret meir erfarne sersjantar, seier Bruun-Hanssen.

For dyrt

Det var i samband med behandlinga av Forsvarets langtidsplan hausten 2016 at regjeringa fekk gjennomslag for ønsket sitt om å gå i gang med ei utdanningsreform.

Reforma opnar for årlege innsparingar på meir enn ein halv milliard og inneber mellom anna at befalsskulane blir kutta frå seks til éin og at utdanningstida i befalsskulen blir barbert frå eitt år til tolv veker.

- Leiarutdanninga til Forsvaret er utvikla gjennom mange år og held svært høgt nivå. Vi veit samtidig at det er etter måten kostbart å driva denne. Undervisninga er spreidd, og det er relativt få elevar per tilsett. Det er behov for å sjå nærmare på organiseringa og pengebruken - heile tida med det for auga at det beste i utdanningssystemet til Forsvaret skal førast vidare, seier forsvarspolitisk talsperson i Høgre, Hårek Elvenes.

(©NPK)

KrF-leiar Knut Arild Hareide og Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum deler bekymringa for varsla endringar av utdanningane i Forsvaret. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix