Widerøe kuttar 44 flygingar i Lofoten og Vesterålen

Flyselskapet Widerøe kuttar 44 flygingar i veka i Lofoten og Vesterålen som følgje av marknadsutviklinga og dårlegare rammevilkår.

- Vi ser oss dessverre nøydd til å legge om produksjonen i Lofoten for å tilpasse oss rammevilkåra og marknadsutviklinga. Færre kundar får akkurat det produktet dei spør etter, men vi ser ikkje at vi har noko val slik avgiftene har utvikla seg dei siste åra, seier administrerande direktør Stein Nilsen i Widerøe.

Han seier resultatet blir eit tilbod som i større grad er tilpassa dei setekrava som er sett av Samferdselsdepartementet, og at ekstra produksjon blir kutta.

- I tillegg kuttar vi dei fleste kommersielle kortbaneflygingane mellom Lofoten og Tromsø, seier Nilsen.

Kuttet i talet på flygingar trer i kraft frå 13. august.

Stein Nilsen understrekar at Widerøe alltid vil gjere tilpassingar til gjeldande rammevilkår og marknadsforhold, men seier selskapet no er bekymra for utviklinga på kortbanenettet.

- På den eine sida ser vi at stadig fleire ruteområde blir løfta ut av anbodssystemet. På den andre sida blir det stadig dårlegare rammevilkår for å utvikle distriktsruter kommersielt. Taparane er Distrikts-Noreg som misser viktige kollektivtilbod, seier Widerøe-direktøren.

Widerøe AS eig dotterselskapa Widerøe Ground Handling (WGH), Widerøe's Flyveselskap, Widerøe Technical Services og Widerøe Internet. Flyselskapet har nær 3.000 tilsette og flyg til 46 destinasjonar i inn- og utland. WGH handterer bakketenester på 42 lufthamner i Noreg.

(©NPK)

Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix